Gạch Xây - Lát Nền

Gạch 2 Lỗ
- Kích thước: 5cm x 7,5cm x 19cm
- Trọng lượng: 1 kg
- Sản xuất: Phú Phong, Bình Định
Gạch 6 Lỗ Vuông
Gạch 6 lỗ vuông: 
- Gạch 1,7 kg: 7,5cm x 11cm x 20cm
- Gạch 2 kg: 9cm x 12,5cm x 20cm
Gạch Lục Giác
- Size: 20cm x 20cm x 3cm
- Trọng lượng: 1,5kg
- Sản xuất: Phú Phong, Bình Định
Gạch Thẻ Đặc
Trọng lượng: 1,5 kg; 2 kg
Gạch Đất Nung Bát Tràng
- Size: 19cm x 19cm x 1,5cm
- Trọng lượng: khoảng 1kg
- Sản xuất: Phú Phong, Bình Định